Especials·Recomanacions·Enllaços d'interès·Glossari d Assegurances
 

Glossari d'Assegurances

CONTACTE
Atenció al client
901 500 300 • 93 496 47 96
servitel_atlantis@gacm.es
 Altres serveis i telèfons
 Cercador d'Oficines
CP:

.jpg
A

Accident:
Tota lesió corporal que deriva d'una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l'assegurat.
 

Assegurat:
La persona, física o jurídica, titular de l’interès objecte de l’assegurança, que pot substituir el prenedor en el compliment de les obligacions derivades del contracte.


Assegurador:
La companyia asseguradora que assumeix el risc pactat contractualment. Per referir-s’hi també es farà servir el terme “entitat”.


Assistència:
Operació a través de la qual l’assegurador es compromet a auxiliar les persones assegurades quan passen per alguna dificultat prevista en el contracte.

Assistència Sanitària:
Són a compte de l'asseguradora les despeses d'assistència sanitària que es generin per l'assegurat per a la seva recuperació total pels danys soferts arran d'un accident cobert per la pòlissa, sempre que aquesta assistència s'hagi efectuat en les condicions que preveu el contracte. En tot cas, aquestes condicions no poden excloure les necessàries assistències de caràcter urgent.

Aquestes despeses inclouen el cost del tractament mèdic, quirúrgic i farmacèutic, com també el derivat d'estades en clíniques o hospitals, legalment establerts.

Aquestes despeses s'abonen o reemborsen amb el límit de capital que s'estableix a les Condicions Particulars i durant el període màxim previst a la pòlissa  a comptar des de la data d'esdeveniment de l'accident. Les despeses mèdiques esmentades s'han de generar necessàriament durant i dins d'aquest període.

Atur de llarga durada:
La situació legal d'atur del prenedor, sempre que estant inscrit en el Servei Públic d'Ocupació Estatal o organisme públic competent com demandant d'ocupació, no tingui dret a prestacions per atur en el seu nivell contributiu o les hagi esgotat.

Atracament:
Robatori a les persones amb l'ús de violència o intimidació.

B

Beneficiari:
Persona física o jurídica designada pel prenedor per ser titular del dret a percebre les prestacions garantides en el contracte.Bonus Malus:
Terme que designa el sistema o coeficient pel qual s’acorden reduccions o penalitzacions en funció dels sinistres causats. En aquest sentit, es tracta d’una dada personal que es reflecteix en l’històric de cada conductor.

C

Carta Verde:
Document internacional de l’assegurança que es lliura amb la subscripció del contracte de cotxe o la seva renovació, que serveix d’atestació d’assegurança i que permet viatjar a Espanya i a l’estranger pels països que s’hi autoritzen. El conductor del vehicle assegurat ha de poder presentar aquest document signat pel subscriptor del contracte.


Cobertura a primer risc:
Modalitat de cobertura que consisteix a assegurar un risc fins a una quantitat determinada i en què renuncia l’assegurador a l’aplicació de la regla proporcional.


Consorci de Compensació d’Assegurances:
És un organisme públic, que depèn de l’estat i que dóna resposta i salvaguarda els interessos dels perjudicats quan es produeixen sinistres que no estan coberts per l’assegurança privada.

Aquest seria el cas, per exemple, de tenir un accident amb un vehicle contrari que no disposés d’assegurança i, a més, el seu conductor fos insolvent. En aquest cas, l’usuari perjudicat ho seria dues vegades, l’una pel mateix accident, i l’altra perquè no rebria cap mena d’indemnització.

Juntament amb aquests casos, se’n cobreixen d’altres de produïts per determinats fenòmens de la naturalesa (terratrèmols, sismes marins, inundacions extraordinàries...) i per esdeveniments derivats de fets d’incidència política i social, com ara violència per terrorisme o motins.

La seu central del Consorci és a Madrid i compta amb oficines regionals arreu d’Espanya.


 
Utilitzem cookies pròpies i de tercers, per a realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Vull saber més.
 
 Avís legal · Entitats del Grup ACM Espanya · Política de Privacitat del Grup ACM Espanya · Contacte · Mapa Web · Preguntes Freqüents · Política de cookies · Informació legal

Els productes distribuïts sota la marca ATLANTIS estan assegurats per les entitats del Grup ACM Espanya.
2019 ATLANTIS