Contigo Educa - Oferta centres ensenyament

CONTACTE
Contigo Educa
93 505 01 94 
Atenció al client
93 496 47 96

servitel_atlantis@gacm.es
e-cliente.jpg

PRESSUPOST A MIDA
 
Sol·licita un pressupost a mida per al teu centre o cooperativa d'ensenyament i informa't sobre les nostres fórmules de col·laboració.

93 505 01 94 
Oferta per als centres d'ensenyament
Beneficia't dels nostres avantatges en assegurances i productes bancaris per als centres d'ensenyament.
La llarga experiència en l'àmbit de l'ensenyament del Grup Crédit Mutuel ens permet oferir, als centres educatius i als seus treballadors, assegurances i productes bancaris adaptats a les seves necessitats específiques, amb condicions preferents.
Així mateix, col·laborem activament amb la comunitat educativa en el desenvolupament d'accions que impulsin l'educació en valors, la prevenció i els hàbits saludables.

A més, gràcies als estrets vincles d'ATLANTIS amb l'economia social, disposem d'una oferta específica per a cooperatives d'ensenyament. Cal destacar l'acord de col·laboració amb U.E.Co.E. (Unión Española de Cooperativas de Enseñanza) i CAES (Cooperació per a l'Assegurament Ètic i Solidari).
Avantatges en assegurances

ATLANTIS, una de les marques asseguradores del Grup Assurances du Crédit Mutuel, impulsa un model no especulatiu, basat en principis de l'economia social, i des de fa anys està certificada amb el segell EthSI, el qual garanteix l'acompliment de criteris  d'orientació ètica, solidaritat i responsabilitat social.


Seguro de Responsabilidad Civil
Assegurança de Responsabilitat Civil del centre docent

Per tal que el centre d'ensenyament pugui fer front a les indemnitzacions, despeses judicials i despeses derivades de reclamacions de tercers per danys corporals o materials. Tant els alumnes com els treballadors tindran la consideració de tercers enfront del centre i entre si. Es pot cobrir la Responsabilitat Civil del centre docent per assetjament escolar o per incompliment de la normativa de protecció de dades personals.
Cobertura bàsica
Responsabilitat Civil de l'explotació.
 • Activitats pròpies del centre docent, dins i fora dels locals de l'entitat
 • Ús dels locals o immobles arrendats
 • Pràctiques no laborals de formació en empreses
 • Intoxicació per aliments i/o begudes subministrades en menjadors escolars i/o similars
 • Incendi i/o explosió
 • Danys per aigua

Cobertures opcionals
 • Responsabilitat Civil patronal
 • Responsabilitat Civil de productes
 • Responsabilitat Civil extracontractual com a propietari d'un immoble o local
 • Responsabilitat Civil locativa
 • Responsabilitat Civil del centre per assetjament escolar
 • Responsabilitat Civil per vulneració de dades de caràcter personal
Seguro de Responsabilidad Civil para directivos y gerentes de los centros
Assegurança de Responsabilitat Civil per a directius i gerents dels centres docents

La legislació vigent estableix que directius i gerents dels centres d'ensenyament han de respondre davant el centre i davant tercers pels danys causats que derivin d'una mala gestió, directa o indirecta, en l'exercici de les seves funcions. Inclús poden haver de fer front a reclamacions de tercers amb el seu patrimoni personal o inclús amb el de la seva família (parella o hereus legals). ATLANTIS posa a la seva disposició una pòlissa de Responsabilitat Civil dissenyada per donar resposta a aquesta necessitat específica.
Cobertures
 • Responsabilitat Civil de directius i gerents: indemnització per reclamació d'un tercer. Inclou cònjuges i hereus
 • Despeses de defensa: costes judicials, despeses i honoraris de la defensa d'una reclamació, incloent-hi despeses d'apel·lacions, despeses de constitució de fiances (de tipus civil i per garantir la llibertat provisional)
 • Despeses per investigació formal: despeses incorregudes per la preparació o assistència a una inspecció, vista o investigació formal de caràcter sancionador, administratiu o regulador
 • Reclamació en materia laboral: reclamació per acomiadament improcedent, per discriminació, ...
 • Sancions administratives

Assegurança distribuïda per Atlantis Correduría de Seguros y Consultoría Actuarial S.A. | c/ López de Hoyos, 145, 2a planta, 28002 MADRID | Registre DGS i FP. Clau J-1402 | Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil conforme a l'Art. 27, Llei 26/2006 de 17 de juliol | R.M. de Madrid, Secció 3ª, Tom 9968, Foli 128, Full 90862-1 | CIF: A79222857 | Participada en més del 20% del capital social per GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
Seguro de Accidentes colectivo
Assegurança d'Accidents Col·lectiu Escolar

Si cap dels alumnes pateix un accident durant el trajecte al centre escolar, dins de les seves instal·lacions o durant una excursió o viatge escolar organitzat pel centre d'ensenyament. Inclou la cobertura de trencament d'ulleres en el centre d'ensenyament i la cobertura d'assetjament escolar (en la modalitat Total).
Modalitat Escolar Solució Bàsica
 • Defunció per accident
 • Invalidesa permanent per accident
 • Assistència sanitària

Modalitat Escolar Solució Total
 • Defunció per accident
 • Invalidesa permanent per accident
 • Assistència sanitària
 • Assistència en viatge
 • Assetjament escolar
Seguro de Accidentes Convenio
Assegurança d'Accidents Conveni

Per tal que el centre docent compleixi, vers els seus empleats, les obligacions imposades pels convenis col·lectius del sector de l'ensenyament.
Cobertures
 • Defunció per accident
 • Incapacitat permanent total, absoluta i gran invalidesa
 • Assistència sanitària

Es podrà adaptar la cobertura als convenis vigents en les diferents CCAA.
Seguro Multirriesgo de daños
Assegurança Multirisc de Danys

Per cobrir els danys que puguin patir el centre i els béns ubicats en el seu interior i que, per a que passi, es pugui continuar amb l'activitat docent.
Cobertures bàsiques
 • Incendi, llamp i/o explosió
 • Impacte de vehicles
 • Despeses derivades de l'extinció d'incendis, demolició i desenrunament
 • Pèrdua de lloguers
 • Inhabitabilitat
 • Salvament
 • Fum
 • Ones sòniques
 • Actes vandàlics o malintencionats
 • Pluja, vent, pedra, neu

Cobertures opcionals
 • Danys per aigua
 • Trencament de vidres, miralls i/o rètols
 • Responsabilitat Civil
 • Robatori i/o espoliació
 • Robatori i/o espoliació de metàl·lic
 • Reconstrucció de documents
 • Danys a instal·lacions i aparells elèctrics
 • Danys a equips elèctrics i/o electrònics
 • Infidelitat d'empleats
 • Mercaderies en frigorífics
 • Pèrdues d'explotació (indemnització diària)
Seguro de Vida de continuidad escolar
Assegurança de Vida de continuïtat escolar

S'assegura de manera col·lectiva un capital per a la continuïtat dels estudis dels alumnes en cas de defunció dels seus pares o tutors.
Cobertures
 • Defunció
 • Incapacitat permanent absoluta (opcional)

Avantatges en productes bancaris
 
Compte corrent
1/6
Aquest número és indicati del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menys risc i el 6/6 de més risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, creat pel Reial Decret-Llei 16/2011, de 14 d'octubre. Per a dipòsits en diners, l'mport màxim garantit és de 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

TARGOBANK, filial del Grup Crédit Mutuel a Espanya, ofereix productes financers a persones i empreses a través de les seves 125 sucursals, emfatitzant valors com la proximitat, la responsabilitat i un compromís actiu.


Cuenta Corriente Compte corrent* amb tarifa plana
 • Amb tarifa plana per només  20 €/mes
 • Emissió de transferències/ingressos de xecs sense límit de nombre d'operacions i import
 • Banca a Distància "Contigo24".
 • Emissió de rebuts "Quadern 19" sense cost addicional
 • Comissió de devolució de 3 € per rebut tornat
Póliza de crédito Pòlissa de crèdit1
 • Termini: 1 any
 • Tipus d'interès fixe durant tot l'any: 3%
 • Liquidacions trimestrals
 • Comissió d'obertura: 0,25%
 • Comissió d'estudi: 0,00%
 • Comissió per saldo no disposat: 0,10%

La concessió de préstecs i les seves condicions estan subjectes a la valoració de risc.
Leasing mobiliario Lísing mobiliari2 - Nous actius
 • Termini: fins a 5 anys
 • Comissió d'obertura: 0,25%
 • Tipus d'interès: Euríbor + 3,5 (amb acotació mínima del 3,5%)

La concessió de préstecs i les seves condicions estan subjectes a la valoració de risc.
Préstamo para reformas Préstec d'inversió per a reformes i modernització de centres docents3
 • Termini: fins a 8 anys
 • Comissió d'obertura: 0,50%
 • Comissió d'amortització anticipada: 0,00%
 • Modificació de condicions: 0,00%
 • Tipus d'interès variable: Euríbor + 3,5 (amb acotació mínima del 3,5%)
 • Tipus d'interès fixe: a convenir, en funció del termini

La concessió de préstecs i les seves condicions estan subjectes a la valoració de risc.
Préstamo colectivo Préstec col·lectiu per a centres docents4
 • Import: fins a 100.000 €
 • Termini: fins a 10 anys
 • Comissió d'obertura: 0,50%
 • Comissió d'amortització anticipada: 0,00%
 • Modificació de condicions: 0,00%
 • Tipus d'interès variable: Euríbor + 2 (amb acotació mínima del 2%)
 • Tipus d'interès fixe: a convenir, en funció del termini

La concessió de préstecs i les seves condicions estan subjectes a la valoració de risc.
Tarifa TPV Tarifa especial TPV5
 • Taxa de descompte bonificada del 0,4%
 • Comissió de manteniment: 0 €
 • Comissió d'instal·lació: 0 €

Taxa de descompte única del 0,4% sense mínim per operació, per a targetes de la UE. Taxa de descompte per a targetes internacionals (països no UE) de l'1,80%.
Bestreta de subvencions de les CCAA
 • Import: el de la subvenció justificada documentalment
 • Termini: fins a 3 mesos
 • Condicions: sense cost fins a 3 mesos

Contigo Educa és un producte fet amb l'experiència de TARGOBANK i l'exitosa trajectòria d'Atlantis, pensat especialment per a tu.

Perquè #contigocreamos


Text legal relatiu als productes financers:
*Compte Corrent: tipus d'interès 0% nominal anual (-4,70% TAE). Exemple per a un saldo diari de 5.000 € mantingut durant un any, sense remuneració i amb una comissió de manteniment del compte de 20 € mensuals. Tipus d'interès 0% nominal anual (-2,40% TAE) per a un segon exemple amb un saldo diari de 10.000 € durant un any, sense remuneració i amb una comissió de manteniment del compte de 20 € mensuals.
1 TAE 3,31% Pòlissa de Crèdit amb condicions avantatjoses vàlides fins al 31/12/2019: TAE calculada per a un supòsit de pòlissa de crèdit de 10.000 € per a una empresa o autònom amb termini de 12 mesos, liquidació mensual (obertura el 30/04/2018 i primera liquidació el 31/05/2018) i amortització única al venciment. Import total a pagar (Recuperació de cost 10.000 € + Interessos 300 € + Comissió d'obertura del 0,25% igual a 25 €) 10.325 €.
2 TAE variable 3,66% Lísing amb condicions avantatjoses vàlides fins al 31/12/2019: TAE calculada per a un supòsit de lísing de 30.000 € per a una empresa o autònom en 60 quotes mensuals de 536 € sense IVA, 648,56 € IVA inclòs. Import total a pagar (Recuperació de cost 29.463,90 € + Interessos 2.696,10 € + 21% IVA 6.753,60 € + Comissió d'obertura del 0,25% igual a 75 € + 15,75 € d'IVA) 39.004,35 €. El valor residual serà de 36 € + 21% d'IVA, total 648,56 €. TAE variable 3,73% per a un segon supòsit de lísing de 30.000 € per a una empresa o autònom en 36 quotes mensuals de 854,04 € sense IVA, 1.033,39 € IVA inclòs. Import total a pagar (Recuperació de cost 29.146,06 € + Interessos 1.599,38 € + 21% IVA 6.456,54 € + Comissió d'obertura del 0,25% igual a 75 € + 15,75 € d'IVA) 37.292,73 €. El valor residual serà de 854,04 € + 21% d'IVA, total 1.033,39 €.
3 TAE variable 3,76% Préstec amb condicions avantatjoses vàlides fins al 31/12/2019: TAE calculada per a un supòsit de préstec de 30.000 € per a una empresa o autònom amb termini de 60 quotes mensuals de 545,75 €. Import total a pagar (Capital 30.000 € + Interessos 2.745,14 € + Comissió d'obertura del 0,50% igual a 150 €) 32.895,14 €, aplicant una comissió d'obertura de 0,5%. TAE variable 3,90% calculada per a un segon supòsit de préstec de 30.000 € per a una empresa o autònom amb termini de 36 quotes mensuals de 879,06 €. Import total a pagar (Capital 30.000 € + Interessos 1.646,25 € + Comissió d'obertura del 0,50% igual a 150 €) 31.796,25 €.
4 TAE variable 2,22% Préstec amb condicions avantatjoses vàlides fins al 31/12/2019: TAE calculada per a un supòsit de préstec de 100.000 € per a un particular amb termini en 60 quotes mensuals de 1.586,11 €. Import total a pagar (Capital 100.000 € + Interessos 5.166,56 € + Comissió d'obertura del 0,50% igual a 500 €) 105.166.56 €. TAE variable 2,35% calculada per a un segon supòsit de préstec de 100.000 € per a un particular amb termini en 36 quotes mensuals de 2.846,26 €. Import total a pagar (Capital 100.000 € + Interessos 3.113,28 € + Comissió d'obertura del 0,50% igual a 500 €) 103.613,28 €.
5 TPV: sense comissió d'instal·lació i sense comissió de manteniment. Taxa de descompte única de 0,40% sense mínim per operació per a targetes nacionals i de la UE. Taxa de descompte per a targetes internacionals de l'1,80% (països no UE).
Les TAE variables s'han calculat sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien, per tant, aquestes TAE variables variaran amb les revisions anuals del tipus d'interès. Euríbor del mes d'abril publicat el maig (-0,190) a un any, publicat en el BOE. Per al càlcul de les TAE variables de cada exemple, s'ha utilitzat l'acotació mínima establerta per a l'euríbor. Les operacions estaran subjectes a estudi i aprovació per part de TARGOBANK.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers, per a realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Vull saber més.
 
 Avís legal · Entitats del Grup ACM Espanya · Política de Privacitat del Grup ACM Espanya · Contacte · Mapa Web · Preguntes Freqüents · Política de cookies · Informació legal

Els productes distribuïts sota la marca ATLANTIS estan assegurats per les entitats del Grup ACM Espanya.
2019 ATLANTIS